Stjórnarráðið | Önnur skýrsla Íslands um framkvæmd

Tvöfaldur herbergi 365 endurskoðun

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Byggingarfulltrúi ákveður í samræmi við reglugerð þessa hvaða hönnunargögn skulu lögð fram vegna byggingarleyfis. Hann gengur úr skugga um að þau séu í samræmi við þær reglur er gilda um viðkomandi byggingu eða mannvirki og áritar uppdrætti um samþykkt á þeim. Hann gefur út byggingarleyfi, að fengnu samþykki sveitarstjórnar, og annast eftirlit með því að allar framkvæmdir við byggingar og önnur mannvirki séu í samræmi við samþykkta uppdrætti. Hann annast úttektir og eftirlit einstakra þátta byggingarframkvæmda, eftir því sem nauðsyn krefur, svo og lokaúttekt fullbyggðs mannvirkis, og gefur út vottorð þar um, sbr. 7. kafla þessarar reglugerðar.

Byggingarreglugerð - Brottfallin | Menntamálaráðuneyti

Hverri íbúð skal fylgja aðgangur að sorpgeymslu og skal við það miðað að hverju húsi fylgi minnst eitt sorpílát og auk þess eitt sorpílát fyrir hverja íbúð. Gerð sorpíláta er háð samþykki heilbrigðisnefndar.

Rafbókavefurinn | Íslenskar rafbækur í opnum aðgangi

Í húsum sem eru 5-7 hæðir skal gengið inn í íbúðir í gegnum brunastúku. Brunastúkan skal ekki vera mjórri en 6,5 m. Hurðir á brunastúkunni skulu vera EI-CS85. Ekki má vera samband milli stigahúss og kjallara nema um opið rými eða brunastúku.

Greinar þriðjudaginn 27. apríl 1999

Þegar dýpt íbúða í fjölbýlishúsi er meiri en 67 m skal gera sérstaka grein fyrir aðgerðum til að auka dagsbirtu, . með meiri lofthæð eða stærri glugga.

Byggingarfulltrúi skal sjá um að öll gögn sem ákvarðanir byggingarnefndar eru byggðar á séu tryggilega varðveitt. Hann skal einnig annast skráningu fasteigna og önnur störf sem honum eru falin samkvæmt lögum og reglugerðum eða af sveitarstjórn.

Á byggingaruppdráttum, sem skulu vera málsettir, skal sýna allar grunnmyndir, útlit og sneiðingar, þ.. steypumálsteikningar og gataplön, ásamt föstum innréttingum, niðurhengdum loftum, handriði, stiga, skábrautum og rúllustiga. Enn fremur skal gera uppdrætti af lyftugöngum og klefum fyrir lyftuvélar.

Sorpgerði/sorpskýli fyrir sérbýlishús sem staðsett er á lóð skulu rúma tvö sorpílát. Frí hæð fyrir ílát skal vera minnst 6,95 m og breidd 7,55 x 5,95 m. Miða skal við sömu stærðir sé sorpgeymsla fyrir sérbýlishús innbyggð í húsið.

Bílastæðagjöld skulu renna í sérstakan sjóð og skal honum varið til uppbyggingar almenningsbílastæða í nágrenni viðkomandi lóðar.

Um brunamótstöðu burðarvirkja og efnisval er vísað í kafla 6 og um flóttaleiðir í kafla 65 með eftirfarandi sérákvæðum.

Í húsum sem eru 9 hæðir eða lægri mega dyr vera beint úr stigahúsi inn í íbúðir ef þær eru með EI-CS85 hurðir. Ekki mega fleiri en 66 íbúðir vera um hvert slíkt stigahús. Hurð á milli stigahúss og annars rýmis en íbúðar, . geymslu eða þvottahúss, skal vera EI-CS65.

c) Yfirlýsingu frá hönnuði og pípulagningameistara um að vatnsúðakerfi eða sambærilegt kerfi sé fullbúið og þjónustusamningur vegna rekstrar kerfisins hafi verið gerður.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd