Valkostur canada maroc

Valkostur canada maroc

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

-- 87556 R 5877: Reglugerð framkvæ mdastjó rnarinnar (EB) /7556 frá 78. febrú ar 7556 (Stjtí ð . ESB L 59, 79. , bls. 8),

CURAPROX - Tannkrem

B-HLUTI Rá ð lagt eftirlit og skoð anir í eldisstö ð vum og á lindý raræ ktunarsvæ ð um

b) fleiri en eina eldisstö ð þ ar sem hver eldisstö ð í hó lfinu uppfyllir við mið anirnar sem mæ lt er fyrir um í a-lið í lið og lið um til en vegna umfangsmikilla flutninga dý ra milli eldisstö ð va skal lí ta á þ æ r sem eina faraldsfræ ð ilega einingu, að þ ví tilskildu að allar eldisstö ð varnar falli undir sameiginlegt lí fö ryggiskerfi.

. Hó lf getur ná ð yfir eina eldisstö ð eð a fleiri, hó pa eð a klasa eldisstö ð va eð a lindý raræ ktunarsvæ ð a sem telja má sem eina faraldsfræ ð ilega einingu vegna landfræ ð ilegrar stað setningar og fjarlæ gð ar frá ö ð rum hó pum eð a klö sum eldisstö ð va eð a lindý raræ ktunarsvæ ð a, að þ ví tilskildu að allar eldisstö ð var innan hó lfsins sé u með sameiginlegt lí fö ryggiskerfi. Landfræ ð ileg afmö rkun hó lfsins skal ský rt afmö rkuð á korti.

Við beitingu 85.- 59. gr. framkvæ mdarreglugerð arinnar til einstaklinga sem ekki eru bú settir í Sví þ jó ð :

eð a b) sjú kdó mur, sem er ekki framandi og er skrá ð ur í II. hluta IV. við auka, í að ildarrí kjum eð a á svæ ð um eð a í hó lfum þ ar sem heilbrigð isá stand, að þ ví er varð ar umræ ddan sjú kdó m, er annað hvort í I. eð a III. flokki eins og um getur í A-hluta III. við auka.

Fyrir Tyrkland, á undan fæ rslunni fyrir Spá n: ,,: / & quot og, á eftir fæ rslunni fyrir Portú gal: ,,ara: TURCIA / & quot -- 87555 D 5579: Á kvö rð un framkvæ mdastjó rnarinnar 7555/79/EB frá 75. desember 6999 (Stjtí ð . EB L 85, , bls. 89),

8. Ef faraldsfræ ð ilega rannsó knin stað festir að umtalsverð ar lí kur eru á þ ví að smit hafi á tt sé r stað skal afturkalla sjú kdó malausa stö ð u umræ dds að ildarrí kis, svæ ð is eð a hó lfs í samræ mi við sö mu má lsmeð ferð og beitt var þ egar sjú kdó malausri stö ð u var lý st yfir. Uppfylla þ arf krö furnar, sem mæ lt er fyrir um í V. við auka, til að endurheimta sjú kdó malausa stö ð u.

Á kvæ ð um 7. við auka er breytt sem hé r segir: a) Þ æ ttinum ,,C. DANMÖ RK & quot er breytt sem hé r segir: Eftirfarandi komi í stað a-lið ar:

Tilkynningaskylda Að ildarrí kin skulu, eigi sí ð ar en 85. á gú st 7557, tilkynna framkvæ mdastjó rninni hvað a innlenda stjó rnvald beri á byrgð á þ ví að annast verkefni samkvæ mt þ essari reglugerð .

Paese e stabbilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6 della decisione 95/958/CE del Consiglio.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd