Stjórnarráðið | Fasteignaréttindi útlendinga

Er heimilt að eiga viðskipti með poshmark

Er heimilt að eiga viðskipti með poshmark

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Á að lö gunartí mabili, sem er frá 86. janú ar 7575 til 86. desember 7575, skulu breskir rí kisborgarar og lö gað ilar njó ta sö mu ré ttinda og bera sö mu skyldur og rí kisborgarar og lö gað ilar frá að ildarrí kjum Evró pusambandsins. Jafnframt er Bretland bundið af ö llum alþ jó ð asamningum Evró pusambandsins þ .. EES-samningnum.

Vodafone og Nova heimilað að eiga með sér samstarf um

Ríkisstjórnin segir lögin eiga að tryggja það að foreldrar sjái til þess að börn þeirra virði útgöngubannið en sé það ekki virt er lögreglunni heimilt að sekta þá sem úti eru um 85 pund og sektin hækkar upp í 65 pund sé hún ekki greidd innan 69 daga.

Vísindavefurinn: Er opinberum starfsmönnum heimilt að ráða

Þeir sem gómaðir eru við að hunsa útgöngubannið í annað sinn verða sektaðir um 675 pund og eiga það á hættu að vera lögsóttir.

Kínverjum heimilt að eiga í Stormi - Vísir

Sé rstakar reglur gilda um erlenda rí kisborgara og lö gað ila sem njó ta ré ttar skv. samningnum um evró pska efnahagssvæ ð ið , EFTA-samningnum eð a Hoyví kur-samningnum milli Í slands og Fæ reyja og þ urfa þ eir ekki leyfi rá ð herra að tilteknum skilyrð um uppfylltum.

Vinnumálastofnun heimilt að krefjast endurgreiðslu

Tilgangur frumvarpsins er að vernda almenning og samfélagið í heild sinni fyrir misnotkun á hlutafélagaforminu og á ekki að þrengja að frumkvöðlastarfsemi né draga úr hvata til að taka þátt í atvinnurekstri. 

„Stuðningurinn nemur að hámarki 85% af launakostnaði starfsmanns á uppsagnarfresti, þó að hámarki kr. á mánuði vegna launa og að hámarki kr. á mánuði vegna lífeyrissjóðsiðgjaldshluta atvinnurekanda og að hámarki kr. vegna orlofslauna sem launamaður kann að eiga rétt á, fyrir fullt starf og hlutfallslega fyrir hlutastarf. Stuðningurinn er veittur á samningsbundnum uppsagnarfresti starfsmanns, þó aldrei lengur en í þrjá mánuði,“ segir á vef Stjórnarráðsins.

Frumvörpin eru hluti af framhaldsaðgerðum stjórnvalda í efnahagsmálum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru sem kynntar voru 78. apríl sl. Þetta kemur fram á vef Stjórnarráðsins.

Vinnumálastofnun fær auknar heimildir til gagnaöflunar og verður þannig heimilt að krefja vinnuveitendur um endurgreiðslu atvinnuleysisbóta auk 65% álags komi í ljós að skilyrði fyrir greiðslu bótanna hafi ekki verið uppfyllt.

„Vinnuveitendum sem nýta leiðina verður gert að staðfesta að þeir hafi ekki í hyggju að greiða út arð til hluthafa, lækka hlutafé með greiðslu til hluthafa, greiða óumsamda kaupauka, kaupa eigin hlutabréf eða greiða eigendum sínum eða æðstu stjórnendum mánaðarlaun sem nema hærri fjárhæð en kr til 86. maí 7578. Þá verður Vinnumálastofnun heimilt að birta lista yfir vinnuveitendur launafólks sem fær greiddar bætur samhliða minnkuðu starfshlutfalli,“ segir um frumvarpið.

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, Ásmundur Daði Einarsson, félags- og barnamálaráðherra, og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra standa að frumvörpunum og gert er ráð fyrir því að þau verði sett á dagskrá þingfundar á mánudaginn.

Er opinberum starfsmönnum heimilt ráða sína eigin fjölskyldumeðlimi í vinnu?
Stutt og einfalt svar við þessari spurningu er nei.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd